Abaadi Charity Association Charter

Swedish

Abaadi Charity Association (ACA)

Föreningsstadgar

Artikel I: Organisationens namn och plats

Vid det årliga allmänna mötet den 7 oktober 2013 beslutades att organisationens namn ska vara Abaadi Charity Association. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Det är en icke-politisk, icke-statlig, icke-vinstdrivande och religiöst neutral organisation. Föreningens nya stadgar godkändes den 7 oktober 2013.

Artikel II: Styrelseorgan

Det högsta beslutsfattandet angående föreningen kommer att ske på det årliga allmänna mötet som leds av föreningens styrelse.

Artikel III: Syfte och mål

Organisationens huvudsakliga syfte och mål är att:

Underlätta tillhandahållandet av sociala tjänster till de fattiga och deprimerade samhällena i Baluchistan. Upprätta katastrofcenter för att stödja/hjälpa under perioder av naturkatastrofer i Balochistan. Sända information, utbildning och kommunikations (IEC) medvetenhet genom olika medel i Balochistan. Att mobilisera ungdomen för skydd och förebyggande av antisocialt beteende såsom drogmissbruk, gäng, HIV/AIDS och smittsamma sjukdomar. Underlätta och uppmuntra lokala humana resurser att genomföra sina etablerade mål mer effektivt och effektivt. Förutse kvinnor i utbildning och yrkesutövning. Avråda från barnarbete. Föreningen har befogenhet att samla in medel eller bjuda in och ta emot bidrag från olika statliga, icke-statliga organisationer, institutioner och privata personer.

Artikel IV: Medlemskap

Medlemmar ska godkänna föreningens regler och bestämmelser. Varje person kan bli medlem i organisationen oavsett bakgrund och bostadsort. Alla medlemmar har lika rätt att rösta och ställa upp i val. Alla beslut fattas enligt principen om enkel majoritet, förutom avsnitt 16 och 17.

Artikel V: Årliga allmänna möten

Det årliga allmänna mötet är det högsta beslutsfattande organet och måste hållas en gång om året. Datum och plats för det årliga allmänna mötet ska bestämmas av styrelsen/förvaltningskommittén och kallelse till möten ska utfärdas minst 30 dagar i förväg. Förslaget till det årliga allmänna mötet ska lämnas in av varje medlem eller av styrelsen senast två veckor före, så att styrelsen kan leverera det för övervägande. Särskilda möten kan hållas vid behov beslutat av styrelsen, utöver det ordinarie årliga mötet. Artikel V: Ärenden vid årliga allmänna möten

Organisationen ska behandla följande ärenden, bland annat, vid sitt årliga allmänna möte:

Fastställande av antalet nuvarande medlemmar och antalet röstande medlemmar. Val av ordförande och sekreterare vid mötet, granskare och godkännande av protokoll. Förvaltningskommitténs rapport. Ekonomisk rapport. Revisionsrapport. Antagande av balansräkning och resultaträkning. Avlägsnande av medlemmar i förvaltningskommittén. Uttalanden/frågor om motioner. Val av medlemsavgift för nästa kalenderår. Fastställande av arbetsplanen för innevarande räkenskapsår. Fastställande av den ekonomiska planen för innevarande räkenskapsår. Val av förvaltningskommittén och ersättare. Val av revisorer. Eventuella andra ärenden/beslut. Extraordinärt årligt möte kan hållas när majoriteten av medlemmarna eller styrelsen skriftligen begär det. Ett årligt möte – både ordinarie och extra – är beslutsmässigt när mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Annars ska mötet uppskjutas en månad och är beslutsmässigt oavsett antalet närvarande medlemmar. De som inte är medlemmar kan delta i föreningens möten men har inte rätt att rösta i dess ärenden. Allmänna medlemsmöten kommer att hållas vid den tid som styrelsen beslutar.

Artikel VI:

Medlemmarna i denna organisations förvaltningskommitté ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, två revisorer, rådgivare och ytterligare medlemmar som beslutas vid det årliga allmänna mötet.

Förvaltningskommitténs möten äger rum på inbjudan av ordföranden och besluten fattas av majoriteten av närvarande kommittémedlemmar. Förvaltningskommittén är det högsta beslutsfattande organet efter det årliga mötet. Om någon medlem i förvaltningskommittén avgår eller inte deltar i tre förvaltningskommittémöten i rad, utan att ansöka om och erhålla exceptionell ledighet, kommer förvaltningskommittén att hitta en ersättare bland befintliga medlemmar för den posten. Alla medlemmar kan delta i förvaltningskommitténs möten men har inte rätt att rösta. Förvaltningskommittén har rätt att kontakta alla institutioner, organisationer och avdelningar. Styrelsen ska sträva efter att uppnå effektiv kommunikation mellan medlemmarna.

Artikel VII: Ordförande

Ordföranden ska representera föreningen. Ordföranden ansvarar för att utföra och är ansvarig inför styrelsen för sina uppgifter. Ordföranden ska leda styrelsemöten och är ansvarig för att genomföra dem i god tro.

Artikel VIII: Vice ordförande

Att samarbeta / assistera med ordföranden. Vice ordföranden ska ta över ordförandens uppgifter i ordförandens frånvaro. Distribuera föreningens brev och meddelanden.

Artikel IX: Sekreterare

Att arrangera möten efter ordförandens godkännande. Ska föra korrekta protokoll (eller anteckningar) från medlemsmöten. Ansvarig för arkivet.

Artikel X: Kassör

Att föra noggrann registrering av alla ekonomiska transaktioner. Att samla in medlemsavgifter. Att lämna in föreningens ekonomiska rapport för föregående år senast 20 dagar före den årliga generalförsamlingen.

Artikel XI: Rätt att kandidera

Varje medlem i föreningen är berättigad att kandidera.

Artikel XII: Underteckningsrätt

Styrelsen kommer att bestämma organisationens underteckningsrätt.

Artikel XIII: Ekonomisk förvaltning

Verksamhetsåret är kalenderåret. Bank och konton karakteriseras enligt föreningens beslut.

Kontona ska slutföras tillsammans med styrelsemedlemmarna och den ekonomiska rapporten ska lämnas till revisorerna senast tio dagar före den årliga generalförsamlingen. Den ekonomiska rapporten ska inkludera balansräkningar och resultaträkningar.

Artikel XIV: Revision

Revisorerna måste följa styrelsens övergripande affärs- och ekonomiska frågor och lämna in en rapport till den årliga generalförsamlingen med förslag om fastställande av balansräkningen och frågan om ansvar.

Artikel XV: Ändringar i stadgan

Stadgan kan ändras eller revideras med två tredjedelar av rösterna som avgivs av de medlemmar som är berättigade att rösta vid den årliga generalförsamlingen.

Artikel XVI: Upplösning av föreningen

Föreningen kan upplösas eller avvecklas med två tredjedelar av rösterna från dess medlemmar vid den årliga generalförsamlingen.