KALLELSE ACA årsmöte

ABAADI CHARITY ASSCOCIATION (ACA)

KALLELSE

Styrelsen för Abaadi Cahrity Association (ACA), kallar härmed förenings medlemmar till ordinarie årsmöt lördag den 16 maj 2015 , kl 16.00 på Kista bibliotek.

Dagordningen

Mötets öppnande

Val av mötets ordförande och sekreterare

Val av justeringsman, tillika rösträknare

Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar

Godkännande av dagordningen

Föredragning av styrelsens verksamhets rapport

Föredragning av förenings årsbokslut/årsredovisning

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Fråga om ändring av föreningsnamn och stadgar

Förslag om föreningens framtida, målsättning, verksamhet, projekt osv

Val av ny styrelse

Medlemsavgift
Nästa årsmöte

Avslutning

Välkomna
Med vänliga hälsningar
Styrelsen